Savjet

Vladimir Biti, Sveučilište u Beču
Morana Čale, Sveučilište u Zagrebu
Dunja Fališevac, Sveučilište u Zagrebu
Renate Lachmann, Sveučilište u Konstanzu
Reinhard Lauer, Sveučilište u Göttingenu
Josip Užarević, Sveučilište u Zagrebu
Willem G. Weststeijn, Sveučilište u Amsterdamu
Viktor Žmegač, Sveučilište u Zagrebu

____________________________________________________________________________________________________

Viktor Žmegač – obavijest o smrti

20. srpnja preminuo  je Viktor Žmegač, akademik, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta, nestor zagrebačke germanistike i germanist svjetskog glasa, kroatist, književni povjesničar i muzikolog, znanstvenik iznimne erudicije i bogata opusa koji je trajno zadužio znanost o književnosti. Profesor Žmegač bio je, uz Zdenka Škreba, Ivu Frangeša i Aleksandra Flakera, jedan od inicijatora za pokretanje časopisa sredinom 1950-ih godina, a od 1985. do 2005. bio je glavni urednik časopisa Umjetnost riječi.
Viktor Žmegač rođen je u Slatini 1929. godine. Germanistiku, jugoslavistiku i muzikologiju studirao je u Zagrebu i Göttingenu, od 1957. zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, redoviti profesor od 1971. do umirovljenja 1999. godine, od 2002. godine profesor emeritus. Bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, inozemni član Saske akademije u Leipzigu te član znanstvenog društva Academia Europaea u Londonu.
Dobitnik je brojnih tuzemnih i inozemnih nagrada: Nagrada Grada Zagreba (1976. i 1997.), Nazorova nagrada (1986.), Nagrada Krležina fonda (1989. i 2006.), Gundolfova nagrada za germanistiku Akademije za jezik i književnost Savezne Republike Njemačke 1987., Veliki križ za zasluge Savezne Republike Njemačke 1988. godine, Herderova nagrada zaklade HSV i Sveučilišta u Beču 1993., znanstvena nagrada zaklade Alexander von Humboldt 1993., nagrada „Europski krug“ Hrvatskog vijeća europskog pokreta 1996., Državna nagrada za životno djelo 2000., Strossmayerova nagrada 2001., Nazorova nagrada za životno djelo 2004., Inina nagrada za promicanje hrvatske kulture u svijetu 2005., nagrada Matice hrvatske za znanost „Oton Kučera“ 2005., nagrada HAZU „Josip Juraj Strossmayer“ 2005., nagrada Pulskog sajma knjiga „Kiklop“ 2007., 2009., 2010., 2011. i 2015., nagrada Bavarske akademije umjetnosti 2009., nagrada „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja 2014., nagrada Višnja Machiedo Hrvatskoga P.E.N. centra 2014., nagrada za komunikatora godine Hrvatske udruge za odnose s javnošću 2014.