Savjet

Vladimir Biti, Sveučilište u Beču
Morana Čale, Sveučilište u Zagrebu
Dunja Fališevac, Sveučilište u Zagrebu
Renate Lachmann, Sveučilište u Konstanzu
Reinhard Lauer, Sveučilište u Göttingenu
Josip Užarević, Sveučilište u Zagrebu
Willem G. Weststeijn, Sveučilište u Amsterdamu