Upute autorima

UPUTE O OPREMANJU RADA ZA TISAK, RECENZENTSKOM POSTUPKU I KORIŠTENJU OBJAVLJENOG RADA


Slanje rada
Rad se šalje u elektroničkom obliku (.doc, .docx, .rtf ili .odt) na e-adresu uredništva.
Časopis prihvaća izvorne znanstvene i pregledne radove te kritičke recenzije. Ne prihvaćaju se radovi drugdje predani za tisak ili već tiskani u nekoj publikaciji ili objavljeni na nekoj mrežnoj stranici. Autori su dužni priskrbiti dopuštenje za korištenje priloga iz drugih izvora i snose odgovornost za njihovo neovlašteno preuzimanje.

Dijelovi rada
Rad treba sadržavati sljedeće podatke i priloge:

 • Podatke o autoru, kontakt adresu/afilijaciju i e-adresu
 • Sažetak na hrvatskom i ključne riječi na hrvatskom
 • Sažetak na engleskom i ključne riječi na engleskom
 • Rukopis prilagođen niže navedenim smjernicama
 • Literaturu prilagođenu niže navedenim smjernicama

Recenzija treba sadržavati sljedeće podatke i priloge:

 • Podatke o autoru, kontakt adresu/afilijaciju i e-adresu
 • Tekst recenzije

Opseg rada
Opseg rada (izvorni znanstveni ili pregledni) je do 43 autorske kartice (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) s literaturom i prilozima. Sažetak ne smije prelaziti 500 riječi. Kritičke recenzije ne smiju prelaziti 10 autorskih kartica.

Veličina slova i prored
Rad se piše u pismu Times New Roman. Naslov rada piše se veličinom od 14 točaka. Rad se piše veličinom od 12 točaka osim izdvojenih duljih citata, koji se pišu veličinom od 11 točaka, te bilježaka i tekstova koji prate ilustracije, koji se pišu veličinom od 10 točaka. Prored je 1,5.

Citiranje u radu

 • Citati dulji od tri retka uvlače se udesno za 1 cm.
 • Koristiti dvostruke navodnike za citiranje (“  ”), odnosno jednostruke (‘  ’) za citat unutar citata.
 • Bilješke na dnu stranice koriste se isključivo za dodatna objašnjenja.
 • Izvor se navodi u zagradi (Flaker 1988: 199); ako se citira više izvora jednog autora izdanih iste godine, u zagradi se dodatno označavaju malim slovima, pa se navodi (Fališevac 2007a: 201).
 • Ako se citira izvor s dvama autorima, u zagradi se navode prezimena obaju autora; ako se citira izvor s više od dvaju autora, u zagradi se navodi prezime prvog autora nakon čega se nadodaje “i dr.”.
 • Za citiranje izvora s interneta u zagradi se navodi godina (ako je dostupna) ili prezime autora; ako autor nije naveden, u zagradi se navodi naslov teksta.
 • Za citiranje elektroničkih knjiga bez paginacije, u zagradi se novodi prezime autora.
 • Za neizravno citiranje navesti i izvor koji posreduje (cit. prema Flaker 1988: 199).
  Kurzivom se osim naslova književnih djela, filmova, dramskih tekstova, kazališnih predstava, izvedbenih događaja, časopisa, znanstvenih i stručnih knjiga i zbornika te pjesama, slika ili glazbenih djela označavaju: a) strani ili dijalektalni izrazi koji se nisu uvriježili u standardnom jeziku; b) riječi ili izrazi koje autor/ica želi posebno naglasiti; c) oni grafemi, riječi ili sintagme koji su predmet analize u tekstu.

Napomena za korištenje citata iz izvora na drugim jezicima: Svi citati trebaju biti na jeziku rada. U slučaju već postojećih prijevoda na hrvatski, autor ih je dužan koristiti ili ako ih ne koristi, objasniti u bilješci na dnu teksta zašto ih ne prihvaća.

Navođenje literature
Monografija:
Flaker, Aleksandar. 1988. Nomadi ljepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Članak iz časopisa:
Dolezel, Lubomír. 1998. “Possible Worlds of Fiction and History”. U: New Literary History 29, 4: 785—809.

Članak iz zbornika:
Bloom, Harold. 1982. “Clinamen: Towards a Theory of Fantasy”. U: Bridges to Fantasy. Ur. George E. Slusser, Eric S. Rabkin i Robert Scholes. Carbondale/Edwardsville: Southern Illinois University Press: 1—20.

Izvor s više autora:
Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Prev. Brian Massumi. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

Više izvora istog autora iz iste godine:
Fališevac, Dunja. 2007a. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. Zagreb: Naklada Ljevak.

Fališevac, Dunja. 2007b. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Filmski izvori:
Amarcord. Red. Federico Fellini. F.C. PRODUCTION (ROME) P.E.C.F. (PARIS). 1973. DVD.

Izvori s interneta:
S autorom i bez broja stranica:
Natoli, Joseph. 2012. “The Artist: Mystification Beyond Artistry”. U: Senses of Cinema 62. Internet. 15. veljače 2013.

Bez autora:
“Fate of Leichhardt and Hume Expedition”. 1880. U: The Sydney Morning Herald. 3 veljače 1880. Trove Digitised Newspaper and More. Internet. 15. veljače 2013.
Elektronička knjiga (EPUB, Kindle, PDF):
Bould, Mark. 2021. The Anthropocene Unconscious: Climate Catastrophe Culture. London/New York: Verso. Kindle.


RECENZENTSKI POSTUPAK
Radovi koji ne zadovoljavaju gore navedene formalne zahtjeve i/ili ne sadržavaju navedene podatke i priloge, neće se razmatrati. Obavijest o tome prihvaća li se rad ili ne, o klasifikaciji rada ili mogućim ispravcima proizašlim iz DVIJU ANONIMNIH RECENZIJA rada šalju se autoru elektroničkom poštom u roku od 40 dana od primitka rada.
Uredništvo zadržava pravo da radove koji ne odgovaraju koncepciji časopisa odbije prije nego što se oni upute u postupak recenzije, te da odbije one radove koji predstavljaju lošu akademsku praksu (plagijat, neetičnost istraživanja, i sl.) sukladno COPE SMJERNICAMA ZA ODBIJANJE RADOVA. Navedene smjernice primjenjuju se tijekom uredničkog i recenzentskog postupka.
Postupak od predaje do objave rada traje od četiri do šest mjeseca.


NAKNADA ZA OBRADU I OBJAVU RADOVA
Časopis autorima ne naplaćuje naknadu za obradu i objavu radova.


AUTORSKO PRAVO

Časopis Umjetnost riječi nositelj je prava nad u njemu objavljenim prilozima. Autor zadržava pravo ponovnog objavljivanja priloga koji je izišao u Umjetnosti riječi pod uvjetom da prethodno o tome obavijesti uredništvo časopisa. U navedenom slučaju autor je dužan navesti u drugom tiskanom ili elektroničkom djelu da je prilog izvorno objavljen u Umjetnosti riječi. Radovi objavljeni u Umjetnosti riječi ustupljeni su pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna. Dozvoljeno je radove preuzimati i dijeliti s drugima pod uvjetom da se ispravno navodi autorstvo, ali se radovi ne smiju na bilo koji način mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe.


SLOBODNI PRISTUP SADRŽAJU ČASOPISA
Časopis omogućuje slobodni pristup svome sadržaju u pdf formatu preko poveznice Prošli brojevi. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili mrežno povezivati članke objavljene u časopisu u skladu s definicijom slobodnog pristupa znanstvenoj literaturi Budimpeštanske inicijative (BOAI). Autori su dužni pridržavati se navedene definicije prilikom slobodnog pristupanja sadržaju časopisa.